Đường dây nóng:
091 352 1606

Tư vấn thủ tục tách doanh nghiệp của EDCON

( 15/08/2017 - Lượt xem: 961 )

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 193, Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc tách doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách theo ba phương thức sau đây:

- Phương thức đầu tiên là một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
>>>
Tư vấn thay đổi giám đốc công ty
>>>Thủ tục giải thể doanh nghiệp
>>>
Tư vấn thành lập công ty cổ phần

- Phương thức thứ hai là toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
- Phương thức thứ ba là áp dụng cả hai trường hợp trên.

Thủ tục tách doanh nghiệp
 

    Để thực hiện thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; 
Tên các công ty sẽ thành lập;
Nguyên tắc, cách thức và thủ tục tách tài sản công ty; 
Phương án sử dụng lao động; 
Cách thức phân tách, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị tách sang các công ty mới thành lập; 
Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị tách; 
Thời hạn thực hiện tách công ty.
Sau khi các công ty bị tách thực hiện xong thủ tục của mình, thì thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Như vậy, công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. Ngoài ra, công ty bị tách phải gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động nghị quyết tách công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.


Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-4) 37710804                          
Fax: (84-4) 37710805

Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON