Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH (TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

( 18/08/2017 - Lượt xem: 791 )

Khái niệm Công ty liên doanh (Doanh nghiệp liên doanh) lần đầu tiên được nhắc đến trong Luật Đầu tư 1996, tuy nhiên từ Luật Đầu tư 2005 hay Luật Đầu tư 2014 thì không còn định nghĩa về khái niệm này nữa. Tuy nhiên theo cách hiểu của pháp luật đầu tư Việt Nam thì công ty liên doanh là một hình thức tổ chức kinh doanh quốc tế. Các bên tham gia có thể là hai hoặc nhiều bên có quốc tịch khác nhau (cụ thể là bên Việt Nam và bên nước ngoài) cùng sở hữu về vốn góp, cùng quản lý, cùng phân phối lợi nhuận và cùng chia sẽ rủi ro để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

>>> 
Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
>>>Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên có thể hiểu một cách ngắn gọn nhất thì công ty liên doanh (doanh nghiệp liên doanh) là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Phần lớn các Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đều thực hiện việc đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất do các dự án đầu tư không ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoặc có vốn đầu tư dưới 5000 tỷ đồng (Năm ngàn tỷ đồng Việt Nam). Theo đó, hồ sơ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Luật Đầu tư 2014.
Về trình tự, thủ tục thì nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư, ở đây được hiểu là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoản 6 Điều này. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
Đối với Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:
- Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
- Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
- Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-4) 37710804                          
Fax: (84-4) 37710805
Email: info@edcon.vn                         
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON