Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty Việt Nam theo hình thức mua lại 50% vốn của nhà đầu tư Việt Nam

( 01/04/2019 - Lượt xem: 768 )

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty Việt Nam theo hình thức mua lại 50% vốn của nhà đầu tư Việt Nam (Trường hợp: Công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:
a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.
Do vậy, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 50% tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong Công ty thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON